Ambassade en Consulaten van België in Duitsland
Home Consulaire Diensten Burgerlijke staat

Burgerlijke staat

Vanwege het COVID-19 virus bieden wij momenteel ook een beperkte dienstverlening aan. Langere aflever- en verwerkingstermijnen kunnen mogelijk zijn.

1. Huwelijk: Eheunbedenklichkeitsbescheinigung (EUB)

Het is niet mogelijk om op een Belgische Ambassade in het huwelijk te treden.

Indien een Belgisch onderdaan in Duitsland wil huwen of een “Lebenspartnerschaft” wil aangaan, zullen de Duitse overheden (Standesamt) hem of haar onder andere vragen een “attest geen huwelijksbeletsel” (“Eheunbedenklichkeitsbescheinigung” of “Ledigkeitsbescheinigung”) voor te leggen.

Dit attest, waaruit blijkt dat naar Belgisch recht geen wettelijk beletsel bestaat tegen het voorziene huwelijk of partnerschap, wordt afgegeven door de Belgische Ambassade in Berlijn.

Het attest wordt altijd in het Duits afgegeven en blijft 6 maanden geldig.

Graag sturen wij u, afhankelijk van uw persoonlijke situatie, uitvoerige informatie over een “aanvraag tot afgifte van een attest van geen huwelijksbeletsel”. Om verdere inlichtingen te ontvangen verzoeken wij u vriendelijk ons een korte email aan berlin.consul@diplobel.fed.be te sturen en ons volgende elementen mede te delen:

 • Uw naam, geboorteplaats en –datum
 • Uw rijksregisternummer (indien bekend)
 • Uw huidig adres
 • Uw burgerlijke stand (ongehuwd, uit de echt gescheiden, weduwe/naar)
 • Plaats van het huwelijk
 • Naam, nationaliteit en geboortedatum van uw toekomstige echtgeno(o)te

Belgen die in Duitsland wonen maar in België of in een ander land in het huwelijk willen treden, dienen ons eveneens te contacteren voor de aanvraag van een “uittreksel uit de consulaire registers”.

Het attest van geen huwelijksbeletsel kan eveneens worden afgegeven aan Belgen woonachtig in België en aan in België erkende vluchtelingen die in Duitsland wensen in het huwelijk te treden.

Het attest van geen huwelijksbeletsel kost 26,50 euro.   

 

2. Geboorteakte

 

De Ambassade is niet bevoegd om een geboorteakte voor u aan te vragen. Gelieve daarvoor direct contact op te nemen met de dienst burgerlijke stand van uw geboorteplaats. Net zomin zijn onze diensten bevoegd om geboorteakten te vertalen.

Voor uw aanvraag van een attest geen huwelijksbeletsel bij deze Ambassade is een letterlijk afschrift van de geboorteakte nodig: dit geeft de inhoud van de originele akte in zijn geheel weer, met inbegrip van de kantmeldingen.

Voor de Duitse autoriteiten (Standesamt) is doorgaans een internationaal uittreksel uit de geboorteakte voldoende en handig omdat deze niet vertaald hoeft te worden. Indien u in België of een ander Europees land bent geboren kunt u beide versies op eenvoudige (schriftelijke) aanvraag bekomen bij de dienst burgerlijke stand van uw geboorteplaats.

Afhankelijk van het land van geboorte en van het soort document is bovendien een legalisatie of een apostille vereist. Voor een geboorteakte uit België en de meeste andere Europese landen is echter noch legalisatie noch apostille nodig! Voor de zekerheid kunt u dit altijd checken via volgende link: http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/legalisatie_van_documenten/zoekcriteria

 

 

3. Akten van burgerlijke stand

 

Indien uw burgerlijke staat is veranderd door huwelijk, echtscheiding of door het overlijden van uw echtgeno(o)t(e) dient u deze Ambassade daarover zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Doorgaans worden wij immers niet automatisch hiervan op de hoogte gebracht door de Duitse of andere buitenlandse autoriteiten. Om uw burgerlijke stand aan te kunnen passen in de Belgische registers hebben wij telkens een origineel afschrift nodig van de akte, niet ouder zijn dan 6 maanden.

Afhankelijk van het land van oorsprong en van het soort document is bovendien een legalisatie of een apostille vereist. Voor een akte van burgerlijke stand uit Duitsland en de meeste andere Europese landen is noch legalisatie noch apostille nodig! Voor de zekerheid kunt u dit altijd checken via volgende link: http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/legalisatie_van_documenten/zoekcriteria

 

 

4. Naamsverandering

 

4.1 Verandering van de familienaam

Voor de verandering van uw naam dient u een aanvraag in te dienen bij de Federale overheidsdienst Justitie, de Ambassade is hiervoor niet bevoegd: https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/personen_en_gezinnen/naamsverandering.

 

4.2 Verandering van de voornaam

Op 1 augustus 2018 werd de procedure om van voornaam te veranderen volledig overgedragen aan de Belgische gemeentes. Alle informatie, ook over de kostprijs van de procedure van voornaamsverandering, krijgt u van de gemeentediensten van uw laatste Belgische gemeente.

Tot welke gemeente moet u zich richten sinds 1 augustus 2018?

 • Als u in België gedomicilieerd bent: de gemeente waar u bent ingeschreven (of de gemeente waar het kind is ingeschreven als het gaat over een verzoek van een minderjarige).
 • Als u niet meer in België bent gedomicilieerd: de Belgische gemeente waar u laatst was ingeschreven.
 • Als u nooit in België bent gedomicilieerd: de stad Brussel (http://www.brussel.be/e-loket-bevolking-burgerlijke-stand )

 

4.3 Naamsverandering i.v.m. een huwelijk in Duitsland vanaf 01/01/2018

Vanaf 1 januari 2018[1] gelden nieuwe regels op vlak van de erkenning van vreemde akten en beslissingen tot vaststelling of wijziging van de naam en voornamen van een Belgisch onderdaan. Tot deze datum werd een naamsverandering van een Belg in Duitsland normaal gezien niet erkend in Belgisch recht.

 

Sinds 1 januari 2018 geldt volgende regel:

Vaststelling of verandering van naam of voornamen in het buitenland – Art. 39 WbIPR

§ 1. Een buitenlandse rechterlijke of administratieve beslissing of een door een buitenlandse overheid opgestelde akte betreffende de vaststelling of de verandering van naam of voornamen van een persoon wordt erkend […] als

1° de vaststelling of de verandering van naam of voornamen overeenstemt met het door de betrokkene gekozen recht van een Staat waarvan hij de nationaliteit bezit op het tijdstip van de beslissing of de akte; of

2° ingeval de beslissing is gewezen of de akte is opgesteld in de Staat op wiens grondgebied de persoon zijn gewone verblijfplaats heeft […].


[1] Wet houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie van 6 juli 2017 – BS 24 juli 2017

Dit betekent dat als u voor de Duitse ambtenaar van burgerlijke stand kiest om na het huwelijk de naam van uw echtgeno(o)t(e) of een dubbele naam te dragen en u op het moment van het huwelijk reeds in Duitsland woont, deze naamsverandering eveneens zal worden overgenomen in het Belgische rijksregister en op uw paspoort en identiteitskaart.

Gelieve ons altijd na het huwelijk een origineel afschrift van de huwelijksakte toe te laten komen ( “beglaubigter Registerausdruck aus dem Eheregister”).

In het geval van een naamsverandering dient u tegelijkertijd op eigen kosten nieuwe identiteitsdocumenten aan te vragen (https://germany.diplomatie.belgium.be/nl/consulaire-informatie/identitei...).

[1] Wet houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie van 6 juli 2017 – BS 24 juli 2017

 

4.4 Naamsverandering i.v.m. een huwelijk in Duitsland vóór 01/01/2018

Voor 1 januari 2018 werd de familienaam van een persoon alleen bepaald door het recht van de eigen nationaliteit (en niet door bv. het recht van het land waar u in het huwelijk trad werd of van de woonplaats). Een huwelijk voor deze datum had dus geen invloed op de familienaam van de echtgenoten. U behoudt in dit geval de familienaam die u voor uw huwelijk bezat tenzij u naast de Belgische ook  de Duitse nationaliteit bezat.

Desalniettemin staat het u vrij om in Duitsland de naam van uw partner of een dubbele naam in het dagelijkse leven te gebruiken, als deze op de huwelijksakte vermeld staat – in onze registers, in uw paspoort e.d. blijft echter uitsluitend uw geboortenaam staan.

Aangezien er hieromtrent toch telkens weer problemen optreden, willen we u erop attent maken dat u bij officiële aangelegenheden steeds de naam dient te gebruiken die op uw identiteitskaart (of in uw paspoort) staat.

 

Enkele tips:

 • Gebruik bij het boeken van vlieg- of treintickets, het openen van een bankrekening, het inschrijven bij de ziekteverzekering, … enkel de naam die op uw identiteitskaart of in uw paspoort staat.
 • Indien u deze aanwijzing niet opvolgt kan u als alternatief steeds een kopie van de huwelijksakte meenemen.
 • Als u dit wenst kan op nadrukkelijke vraag de naam van uw echtgeno(o)te op blz. 4 van uw paspoort vermeld worden (dit is bij de identiteitskaart niet mogelijk).
 • Om te verhinderen dat officiële brieven niet aankomen, mag u ook niet vergeten uw wettelijke Belgische naam op de brievenbus en/of de deurbel aan te brengen.

 

U kunt uw familienaam en/of uw voornamen alsnog veranderen via een administratieve procedure. Hiervoor kan u zich wenden tot de Federale Overheidsdienst Justitie, Dienst Naamsveranderingen, Waterloolaan 115, 1000 Brussel, tel 02/542.67.04, fax 02/542.70.23, e-mail: info@just.fgov.be).