Ambassade en Consulaten van België in Duitsland
Home Consulaire Diensten Attesten, akten, legalisatie, vertalingen en eensluidende afschriften

Attesten, akten, legalisatie, vertalingen en eensluidende afschriften

Vanwege het COVID-19 virus bieden wij momenteel ook een beperkte dienstverlening aan. Langere aflever- en verwerkingstermijnen kunnen mogelijk zijn.

Attesten
Legalisatie en Apostille
De vertaling
Eensluidende afschriften

 

1. Attesten

In verschillende omstandigheden zal u attesten moeten voorleggen die opgesteld zijn door een Belgische of door een vreemde overheid.

Hieronder vindt u een overzicht van de voornaamste documenten, de bevoegde overheid die deze kan afleveren en van de prijs hiervan.

1.1. Voornaamste getuigschriften en attesten afgeleverd door het consulaat waar u ingeschreven bent

Als u regelmatig ingeschreven bent in het consulaire register (zie Uw inschrijving), dan kan uw post van inschrijving u sommige documenten afgeven.

Deze documenten worden naar keuze in het Nederlands, het Frans of het Duits opgesteld.

Document Tarief (1)
Attest van nationaliteit, Attest van woonst, … 20 EUR
Attest van inschrijving in het consulaire register 20 EUR
Attest van gezinssamenstelling 20 EUR
Getuigschrift van geen huwelijksbeletsel (*) (Eheunbedenklichkheits-/Familienstandsbescheinigung) 26.50 EUR
(*) Voorwaarden om het getuigschrift van geen huwelijksbeletsel te bekomen: gelieve ons vooraf een e-mail te willen sturen met uw volledige gegevens (naam, geboortedatum en -plaats, woonplaats en gemeente van huwelijk).  
Levensbewijs gratis

(1) Gelieve de som op voorhand over te schrijven op volgende bankrekening:

Bankgegevens van de Belgische Ambassade in Berlijn:                                 

Rekeningnummer: 512630500 
Bankrekeningnummer: 100 708 48 
Berliner Bank Berlin 

Voor overschrijvingen vanuit het buitenland: 
IBAN: DE57100708480512630500 
BIC (SWIFT): DEUTDEDB110 (Berlin) 

1.2. Voornaamste getuigschriften en attesten afgeleverd door een consulaat-generaal, zelfs als u er niet ingeschreven bent

Onder bepaalde omstandigheden kan een consulaat-generaal een beperkt aantal documenten afleveren zelfs als u er niet ingeschreven bent.

Deze documenten worden naar keuze in het Nederlands, het Frans of het Duits opgesteld.

Document Tarief (1)
Getuigschrift van geen huwelijksbeletsel(Eheunbedenklichkheits-/Familienstandsbescheinigung) indien u in België of in een andere diplomatische post bent ingeschreven (*). 20 EUR
(*) Voorwaarden om het getuigschrift van geen huwelijksbeletsel te bekomen: gelieve ons vooraf een e-mail te willen sturen met uw volledige gegevens (naam, geboortedatum en -plaats, woonplaats en gemeente van huwelijk). Gelieve daarnaast contact op te nemen met de gemeente of de consulaire post, waar u ingeschreven bent, om een uittreksel uit het bevolkingsregister/de consulaire registers te bekomen.
Levensbewijs (indien u in Duitsland woont) gratis

(1) Als u aan het loket komt: contante betaling. Als u het document per post wenst te ontvangen: betaling per overschrijving op voorhand:

Bankgegevens van de Belgische Ambassade in Berlijn:                                 

Rekeningnummer: 512630500 
Bankrekeningnummer: 100 708 48 
Berliner Bank Berlin 

Voor overschrijvingen vanuit het buitenland: 
IBAN: DE57100708480512630500 
BIC (SWIFT): DEUTDEDB110 (Berlin)

1.3. Andere documenten waarvoor een consulaat-generaal niet bevoegd is

Voor de volgende documenten dient u zich tot andere instanties te wenden

Document + bevoegde overheid Gebruik Tarief (1)
Wetscertificaat
(Gesetzzeugnis)
Huwelijk, echtscheiding, adoptie, andere administratieve akten allerhande... gratis
Aan te vragen in België aan de: 

Federale Overheidsdienst Justitie, dienst Familierecht, 
Waterloolaan 115 – 1000 Brussel 
Tel +32 2 542 65 11 – Fax +32 2 542 70 23 – secretariaat.familierecht@just.fgov.be  

Voeg een kopie van uw identiteitskaart of paspoort bij, en omschrijf de reden van uw aanvraag.

Uittreksel van het strafregister of 
bewijs van goed gedrag en zeden 

(Führungszeugnis)
Hogere studies, werk, vergelijkend examen, enz... bevoegde overheid raadplegen
Voor de periodes van verblijf in België, zich wenden tot: 

Federale Overheidsdienst Justitie 
Dienst centraal Strafregister 
Waterloolaan 115 
B 1000 Brusssel 
Tel: + 32 2 552 27 48 (NL) of + 32 2 552 27 47 (FR) 
Fax: +32 2 542 27 82 - cjc-csr@just.fgov.be of info@just.fgov.be   

Voor de periodes van verblijf in Duitsland, aan te vragen aan het Bürgeramt of aan de Bezirksregierung van uw woonplaats. 

Als u niet meer in Duitsland woont, dan moet u zich wenden tot het Federaal Ministerie van Justitie. Alle inlichtingen zijn te vinden op de website van het Bundesjustizamt

Voor andere landen, raadpleeg de bevoegde plaatselijke overheden en ga na of het document vertaald en/of gelegaliseerd moet zijn.

Kopieën of uittreksels van akten van de burgerlijke stand 
(geboorte, huwelijk, overlijden...)
Administratieve stappen allerhande bevoegde overheid raadplegen
Duid telkens de volledige identiteit van de betrokken persoon aan alsook de juiste datum van uw termijn bij de burgerlijke stand. 
De gedetailleerde formaliteiten zijn te vinden op de website van Buitenlandse Zaken in Brussel.

 

2. Legalisatie

2.1. Alle openbare documenten afgeleverd in België om in Duitsland te dienen, en omgekeerd, zijn vrijgesteld van legalisatie krachtens een Europese overeenkomst. M.a.w. ze worden als dusdanig aanvaard, indien nodig na vertaling.

Hetzelfde geldt voor Duitse akten die in België moeten voorgelegd worden.

2.2. Daarentegen, om in België of in Duitsland geldig te zijn, moeten akten uit de meeste landen buiten Europa (of omgekeerd, akten afgeleverd in België of in Duitsland en bestemd voor deze landen):

  • eerst vertaald worden, indien nodig,
  • dan, hetzij gelegaliseerd, hetzij voorzien van de "apostille" worden. Meer informatie hierover is beschikbaar op onze website onder legalisatie van documenten.

Omgekeerd, dienen de in België of Duitsland uitgegeven akten, die in deze landen moeten voorgelegd worden, meestal gelegaliseerd of van een Apostille voorzien én vertaald te worden.

2.3. De handtekening van documenten ondertekend door een privépersoon kan gelegaliseerd worden door onze diensten op voorwaarde dat de persoon die het document ondertekend heeft persoonlijk verschijnt en de inhoud ervan niet tegenstrijdig is met de openbare orde.

2.3. De handtekening van documenten ondertekend door een privépersoon kan gelegaliseerd worden door onze diensten op voorwaarde dat de persoon die het document ondertekend heeft persoonlijk verschijnt en de inhoud ervan niet tegenstrijdig is met de openbare orde.

Voor legalisatie zijn de loketten enkel open op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur. Gelieve altijd vooraf telefonisch of in een e-mail contact met ons op te willen nemen.

 

3. De vertaling

Als algemene regel geldt dat een officieel document of akte opgesteld moet zijn in de taal van het land waar men het gaat gebruiken. Is dit niet het geval, moet u het laten vertalen. Hiervoor dient u in principe een beroep te doen op een beëdigd vertaler, erkend door de plaatselijke overheden.

In de Dolmetscher- und Übersetzerdatenbank vindt u de coördinaten van erkende vertalers. Deze lijst wordt door het Oberlandesgericht van Hessen opgemaakt en geactualiseerd.

Sommige landen kennen meerdere officiële talen. Het gebruik van talen in bestuurszaken is strikt gereglementeerd.

In België:

Overeenkomstig de taalwetgeving moeten alle documenten bestemd voor een Belgische openbare overheid, ofwel opgesteld zijn in de officiële taal van het gewest, ofwel voorzien zijn van een eensluidende vertaling in deze taal.

  • In het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest (de 19 gemeenten van Brussel) zijn het Frans en het Nederlands de officiële talen.
  • In het Vlaamse Gewest is het Nederlands de officiële taal. 
    In een heel beperkt aantal gemeenten van het Vlaamse Gewest mogen particulieren het Frans gebruiken in hun contacten met het bestuur.
  • In het Waalse Gewest is het Frans de officiële taal, behalve in 9 gemeenten van het arrondissement Eupen, waar het Duits de officiële taal is. 
    In een heel beperkt aantal gemeenten van het Waalse Gewest mogen particulieren het Nederlands gebruiken (het Duits in 4 gemeenten bij Malmedy) in hun contacten met het bestuur. 

Alle documenten opgesteld door de Ambassade in Berlijn worden naar keuze afgeleverd in het Nederlands, in het Duits of in het Frans.

Tip ! 

Tussen de landen van de Europese economische ruimte (E.E.R.) is een overeenkomst van kracht, die voorziet in de afgifte van uittreksels van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten op meertalige standaardformulieren. Een vertaling is dus niet meer noodzakelijk. 

Voorbeeld: u bent in Antwerpen geboren en u moet een uittreksel van uw geboorteakte voorleggen in een Frans gemeentehuis ("mairie"). Het volstaat een meertalig uittreksel van de akte te vragen aan de Stad Antwerpen. Uw verzoek dient u evenwel in het Nederlands te formuleren.

 

4. Eensluidende afschriften

De Belgische Ambassades en Consulaten zijn echter niet gemachtigd om afschriften van documenten voor echt te verklaren indien het origineel niet door hun diensten werd opgesteld.

U dient zich daarvoor te richten tot het bestuur, de instelling, de onderneming, de school... die het origineel document hebben afgegeven, om een eensluidend afschrift ervan door hun diensten te laten opstellen.

Ten slotte is het om veiligheidsredenen uitdrukkelijk verboden eensluidende afschriften te laten aanmaken van identiteitsstukken (paspoorten of identiteitskaarten). De Belgische identiteitskaart en het Belgisch paspoort komen overeen met de internationale normen en regels.

Indien een autoriteit van u een voor eensluidend afschrift  van uw identiteitskaart zou verlangen, kan een attest in bepaalde gevallen worden afgegeven. Gelieve contact op te nemen met de diensten van uw inschrijvingspost.